Резултати

Очакваните резултати по време на изпълнение на проекта ‘On Track’ са:

 1. Проучване на съществуващите системи и мерки за проследяване

  Първият интелектуален продукт е проучване на съществуващите системи за проследяване и мерките на ниво доставчици на ПОО в седемте страни на партньорството. Вече знаем от европейското проучване на мерките за проследяване на ПОО в държавите-членки на ЕС и проучването, което извършихме по време на фазата на подготовка на предложението ята, че в нито една от нашите страни няма системни мерки за проследяване на завършилите ПОО, а само някои ad-hoc мерки бяха идентифицирани.

  Целта на изследването е да анализира националния контекст и да се определят:

  • Съществуващи мерки или практики за проследяване на завършилите професионално образование и обучение, дори ако те не са систематични или изчерпателни
  • Административни данни, които вече са на разположение при доставчиците на ПОО и могат да се използват в системата за проследяване
  • Практики за осигуряване на качеството и „култура на качеството“ в страната
  • Организационен капацитет и компетенции в областта на информационните технологии

  Проучването ще бъде използвано като отправна точка за определяне на индикатори, които трябва да бъдат включени в системата за проследяване, специфични потребности, които трябва да бъдат разгледани и потенциални предизвикателства. Контекстното проучване ще бъде извършено на национално ниво, а резултатите ще бъдат събрани в транснационално проучване и ще бъдат основа за развитието на системата за проследяване.

 2. Система за проследяване на обучението на завършилите ПОО

  В основата на системата за проследяване е проучване, насочено към завършилите професионално образование и обучение, което ще събере данни, свързани с по-нататъшното образование, заетост, кариерни пътеки, умения и компетентности, които се изискват на пазара на труда, както и друга подходяща информация..

  Системата за проследяване ще се основава на качествени и количествени данни, които ще бъдат събрани за измерване на конкретни индикатори, които ще бъдат определени.

  Количествените данни ще включват социално-биографична и социално-икономическа информация, интензивност на обучението, метод на обучение, квалификация, получени кредити, област на обучение, преход към заетост или по-нататъшно образование и обучение, доходи, вид на договора, статут на заетост, длъжност, професионален статус и/или дейност, географска и или секторна мобилност. Качествените данни ще включват релевантност на обучението към заетостта, умения, необходими в работата към уменията, придобити по време на обучението, участие в доброволчески дейности или дейности за гражданската ангажираност, кариерно развитие и удовлетворение, възприятия за качеството и значимостта на опита им в образованието и обучението..

  Ще бъде проведено проследяващо проучване, с потенциал да бъде адаптирано към специфичните нужди на всеки доставчик на ПОО, който ще го прилага. На етапа на пилотното изпълнение или прилагане, доставчиците на ПОО ще могат да адаптират изследването към собствените си нужди, т.е. да изтрият, добавят или променят въпроси.

  Проследяващото проучване ще бъде разработено в два различни инструмента за онлайн проучване с отворен код, така че всеки доставчик на ПОО може да избере този, който може да бъде по-добре интегриран в тяхната IT система. Изборът на онлайн инструменти за изследване ще бъде направен по време на проекта и след проучването на контекста, но ще включва едно просто и основно решение (т.е. Google форми) и едно по-усложнено (т.е. форми като survey monkey и lime survey). Ще бъде разработено техническо ръководство за създаване и администриране на онлайн проучвания, с инструкции стъпка по стъпка как може да се направи модела за изследване, да се приложи на собствен сървър и да се адаптира (изтриване, добавяне или промяна на въпроси).

  Освен проследяващото проучване, системата за проследяване ще включва методологии и механизми за подготовка, управление и администриране на проучването, оценка на резултатите, водене на регистър на завършилите. Методологията за проследяване ще бъде интегрирана в организационната система за осигуряване на качеството, като се преодолее пропастта между етап 4 - преглед и етап 1 - планиране на цикъла на качеството на EQAVET.

  Що се отнася до методологията за проследяване, ще използваме методология за множество измервания с две точки на измерване, една в рамките на първата година на дипломиране (т.е. след шест месеца) и втора след 2-3 години от дипломирането.

  Методологията и инструментите за проследяване ще бъдат тествани и оценявани чрез пилотно тестване и финализирани след обратна връзка от него. 3. Наръчник: Осъществяване на система за проследяване на обучението и кариерния път на завършващите и внедряването ѝ в системата за осигуряване на качеството

  Целите на Наръчника за доставчиците на ПОО са:

  • Да се повиши осведомеността на доставчиците на ПОО относно уместността и полезността на проследяването на техните обучавани завършили професионално образование и обучение;
  • Подпомагане на доставчиците на ПОО в процеса на създаване на собствена система за проследяване на завършилите ПОО;
  • Да подкрепи доставчиците на ПОО за интегриране на системата за проследяване в тяхната вътрешна система за осигуряване на качеството;
  • Да се предоставят методически указания стъпка по стъпка.

  Ръководството ще бъде автономен продукт, независим от системата за проследяване, който може потенциално да се използва от всеки доставчик на ПОО, който иска да въведе система за проследяване на завършилите ПОО със собствени ресурси и използвайки собствени инструменти и технологии. Ще има глава, посветена на конкретната система за проследяване, която предлагаме, но Наръчникът може да се използва съвместно и с други решения.