Обща информация

Пригодността за заетост на младите хора е проблем в много държави-членки на ЕС, особено в Южна и Източна Европа. В много страни, включително Словакия, Гърция, България, Латвия, Испания и Кипър, голяма част от завършилите професионално образование и обучение са безработни или работят на длъжност, несъответстваща на тяхното обучение. Качествената информация за това какво правят завършилите ПОО след напускане на системата за професионално образование и обучение, как използват знанията, уменията и компетентностите, които са придобили , е от съществено значение за разбирането както на причините за проблемите, свързани с пригодността за заетост, така и на факторите за успех в определени региони, икономически сектори или за обучаеми в определени обучителни институции или с определена квалификация. Тази информация може да се използва за намиране на конкретни решения.

Проследяването на завършващите образованието и обучението е посочено в последните политически документи. „Програма за „Нови умения за Европа“ (2016 г.) подчертава необходимостта държавите-членки на ЕС да имат „по-добро разбиране за постиженията на завършилите“. Препоръката на Съвета относно проследяване на завършилите образование (ноември 2017 г.) подчертава необходимостта от подобряване на достъпа до качествена и количествена информация за това какво правят завършилите висше образование и професионално образование и обучение (ПОО) в Европа след завършване на образованието и обучението. Препоръката предложи нова „инициатива за проследяване на завършилите обучавани, за да се подобри информацията за напредъка на завършилите на пазара на труда“.

След препоръката на Съвета, Европейската комисия (ГД Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване) възложи проучване за картографиране на мерките за проследяване на завършилите ПОО в държавите-членки на ЕС и разработване на сценарии за сътрудничество на равнище ЕС в тази област. Междинните резултати от това проучване бяха представени на годишния форум EQAVET (Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в ПОО) в Лил, през декември 2017 г. Проучването разкри голямо разнообразие от подходи на различни нива - национално, регионално, секторно или на ниво доставчик на ПОО. Според резултатите Гърция, Кипър, Латвия и България нямат предприети никакви мерки за проследяване на завършилите професионално образование и обучение на никое от нивата, Словакия има мерки на национално равнище, Баска автономна област в Испания има мерки на регионално равнище, а Австрия има мерки за проследяване на национално равнище регионално и секторно ниво. В нито една от страните-партньори по проекта не са регистрирани мерки за проследяване на ниво доставчик на ПОО.

Проследяването на учащите и завършилите ПОО и предоставянето на обратна информация и принос към системата за осигуряване на качеството на доставчика на ПОО също е един от основните пропуски в прилагането на EQAVET. EQAVET се основава на четиристепенен цикъл за качество: Етап 1 - планиране, Етап 2 - изпълнение, Етап 3 - оценка и Етап 4 - преглед. Създаването на вериги за обратна връзка между преглед на етап 4 и етап 1 - планиране е една от най-трудно осъществимите дейности в прилагането на EQAVET, тъй като изисква събиране, анализиране и тълкуване на доказателства от миналото представяне на доставчика на ПОО и използване на информацията и знанията при бъдещото планиране.

Идентифицирането на необходимите умения на пазара на труда е един от краткосрочните приоритети на Cedefop, който подкрепят държавите-членки в подходите отгоре надолу и отдолу нагоре за установяване на методи за събиране на данни за идентифициране на потребностите от умения. Работата на Cedefop включва координация на мрежата Skillsnet, Skills Panorama, платформа за събиране на данни от множество източници, няколко проучвания, напр. „Проучване на европейските дружества“, „Проучване на европейските умения и работни места“ и анализ на голям масив от данни за свободните работни места, публикувани онлайн. Проектът „On Track“ ще допринесе за идентифициране на нуждите от умения като събере съответните данни от завършилите професионално образование и обучение.

Проектът “On Track” отговаря на установените нужди и ще разработи, оцени и вкара в употреба система за проследяване на завършилите ПОО за училищата и институциите за първоначално професионално образование и обучение.

Целите на проекта са:

  • Да анализира в дълбочина контекста и нуждите във всяка страна.
  • Да се разработи система за проследяване на завършилите професионално образование и обучение на институционално ниво, която ще бъде включена в системата за осигуряване на качеството на доставчика на ПОО.
  • Пилотно тестване и внедряване на системата за проследяване, създаване на механизъм за проследяване и интегриране в процесите на мониторинг на ПОО.
  • Подпомагане на доставчиците на ПОО да приложат механизма за проследяване и да го интегрират в своята система за осигуряване на качеството.

Проектът “On Track” е адресиран към европейските политики и приоритети и отговаря на общите нужди на европейските доставчици на ПОО. Транснационалното партньорство гарантира разработването на механизъм за проследяване и инструменти, които отговарят на нуждите на всички участващи страни и могат да бъдат пренесени и в други страни.

Целеви групи:

Целевите групи по проекта са професионални гимназии и други доставчици на ПОО, които осигуряват придобиването на средно (ЕКР нива 3-4) и след средното (ниво 5 на ЕКР) първоначално ПОО, доставчици на допълнителни курсове за ПОО и висши училища (нива на ЕКР 6-7).