Par projektu

Jauniešu nodarbinātība ir aktuāls jautājums daudzās Eiropas Savienības valstīs, it īpaši Austrumeiropā un Eiropas dienvidu reģionos. Daudzās valstīs (tai skaitā Slovākijā, Grieķijā, Bulgārijā, Latvijā, Spānijā un Kiprā) profesionālo skolu absolventi ir bez darba vai strādā ar savu specialitāti nesaistītā jomā. Lai saprastu situācijas iemeslus un rastu risinājumus, ir būtiski iepazīties ar aktuālu un kvalitatīvu informāciju par profesionālo skolu absolventu gaitām pēc mācību pabeigšanas un par to, kā turpmāk tiek pielietotas mācību gaitā iegūtās zināšanas.

Izglītības un apmācību iestāžu absolventu uzraudzības nozīmība ir iekļauta arī jaunākajos Eiropas politikas dokumentos. “Eiropas jauno prasmju programmā” (2016) tiek uzsvērta nepieciešamība pēc Eiropas Savienības dalībvalstu “labākas izpratnes par absolventu gaitām”. Padomes ieteikumos par absolventu rezultātu sekošanu (Novembris, 2017) uzsvērta nepieciešamība uzlabot pieejamību kvalitatīvajai un kvantitatīvajai informācijai par profesionālās un augstākās izglītības iestāžu absolventu gaitām pēc izglītības iegūšanas. Dokumenta priekšlikumos minēta jauna iniciatīva absolventu nodarbinātības sekošanā.

Sekojot Padomes rekomendācijām, Eiropas Komisija (EMPL ĢD) pasūtīja pētījumu par profesionālo skolu absolventu nodarbinātības rādītāju sekošanas praksi Eiropas Savienības dalībvalstīs un aicināja izstrādāt Eiropas līmeņa sadarbības scenārijus šajā jomā. Pētījuma starpposma rezultāti tika prezentēti ikgadējā EQAVET forumā, kas norisinājās Lillē 2017.gada decembrī. Pētījums atklāja daudz dažādu iespējamo pieeju valstiskā, reģionālā, sektorālā un izglītības iestāžu līmenī. Vadoties pēc sniegtajiem rezultātiem, Grieķijā, Kiprā, Latvijā un Bulgārijā nav pieejami nekāda līmeņa mehānismi profesionālo skolu absolventu tālāko gaitu sekošanā, Slovākijā ir ieviesti valsts līmeņa pasākumi, Spānijas Basku reģionā – reģionāli pasākumi, bet Austrijā ir pieejami absolventu sekošanas mehānismi valstiskā, reģionālā, kā arī sektorālā līmenī. Nevienā no šī projekta partnervalstīm netika fiksēti absolventu rādītāju sekošanas pasākumi profesionālo skolu līmenī.

Neizstrādāta sistēma profesionālo skolu audzēkņu un absolventu rezultātu sekošanai, apkopošanai un izmantošanai skolas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ir viena no plaisām EQAVET ietvarstruktūras ieviešanā. EQAVET pamatā ir četru posmu kvalitātes cikls: 1.posms– plānošana, 2.posms – ieviešana, 3.posms – novērtēšana un 4.posms – pārskats. Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem EQAVET kvalitātes cikla īstenošanā ir atgriezeniskās saites ieviešana starp cikla 4.posmu (pārskats) un 1.posmu (plānošana). Tam nepieciešama rūpīga informācijas iegūšana, analizēšana un interpretēšana, lai tālāk to veiksmīgi pielietotu plānošanas procesos.

Darba tirgū nepieciešamo prasmju identificēšana ir viena no Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra Cedefop darbības prioritātēm, palīdzot dalībvalstīm izstrādāt vispusējas datu iegūšanas metodes tirgū nepieciešamo prasmju atklāšanai. Cedefop uzraudzībā ir arī Skillsnet tīkls un Eiropas prasmju apskats, kur tiek apkopoti dati no dažādiem avotiem un aptaujām, piemēram, Eiropas uzņēmumu aptaujas un Eiropas kvalifikāciju un amatu aptaujas. Projekts “On Track” uzlabos tirgū nepieciešamo prasmju identificēšanu, palīdzot iegūt atbilstošu informāciju no profesionālo skolu absolventiem.

Projekta “On Track” darbība ir attiecināma uz identificētajiem trūkumiem pašreizējā datu ieguves procesā, jo projekta ietvaros izstrādātā profesionālo skolu absolventu gaitu sekošanas sistēma atvieglos datu ieguvi un sniegs trūkstošo informāciju.

Projekta mērķi:

  • Veikt padziļinātu analīzi par esošo situāciju un vajadzībām katrā projekta partnervalstī.
  • Izstrādāt profesionālo skolu absolventu turpmākās izglītības un karjeras sekošanas sistēmu izglītības iestādes līmenī, kas būtu savienojama ar iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.
  • Veikt izmēģinājuma testu, ieviešot sekošanas sistēmu, izveidojot sekošanas mehānismu un integrējot to iestādes uzraudzības procesos.
  • Atbalstīt profesionālās izglītības un apmācību iestādes ieviest absolventu gaitu sekošanas mehānismu un integrēt to iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Projekts “On Track” vērš uzmanību uz Eiropas politiku un prioritātēm, kā arī reaģē uz Eiropas profesionālās izglītības un apmācību iestāžu kopīgajām vajadzībām. Starpvalstu partnerība garantē sistēmas izstrādi, kas atbilst visu partnervalstu vajadzībām un var tikt izmantota arī citās valstīs.

Mērķa grupas:

Projekta mērķa grupas ir profesionālās izglītības un apmācību iestādes, kas piedāvā vidējo izglītību (EKI 3.-4 līmenis), pēcvidusskolas izglītību (EKI 5.līmenis), kā arī profesionālo tālākizglītību un augstāko izglītību (EKI 6.-7.līmenis).